Voorwaarden: Icom online/Bankstel XL B2B (Business to Business)

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop/inkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Icom Online BV tevens handelend onder de naam bankstelxl;
1.2. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen bankstelxl en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van bankstelxl;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door bankstelxl van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door bankstelxl is bevestigd;

Artikel 2. OFFERTES
2.1. In prijscouranten of op internet (www.bankstel.xl), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden bankstelxl niet;
2.2. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen; 2.3. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en ethische uitvoering, verplichten bankstelxl niet tot enige vergoeding en geven de wederpartij niet het recht om het product te weigeren;
2.4. Offertes hebben een geldigheidsduur van 18 dagen.
2.5. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt;
2.6. Kennelijke vergissingen zoals prijs- en zetfouten op de website, in reclame-uitingen, aanbiedingen enzovoort, binden bankstelxl niet;
2.7.De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar bankstelxl. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat bankstelxl er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat bankstelxl de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van bankstelxl en deze algemene voorwaarden;
3.2. Bankstelxl is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van de koopsom;
3.3. Voor een speciale bestelling dient wederpartij een aanbetaling te verrichten van 25 % van de aanschafwaarde van de bestelling. Een bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat de aanbetaling is verricht;
3.4. Bankstelxl is gerechtigd alvorens tot levering over te gaan, van de wederpartij te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen;

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die bankstelxl in rekening brengt, zijn de op het moment van de offerte c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn te Eindhoven, inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en in euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
4.2. Bij import en betaling in vreemde valuta stemt de wederpartij in met de geldende koers op het moment van levering. Door deze wisselende koers kan de prijs tijdens bestelling afwijken van de prijs op het moment van levering en bankstelxl is gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren;
4.2. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij;

Artikel 5. BETALING
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
5.2. Bij import ontvangt de wederpartij een bericht dat de bestelde goederen zijn gearriveerd. Wederpartij dient vervolgens binnen vijf (5) dagen na berichtgeving de factuur te voldoen. De wederpartij heeft 5 dagen na zijn betaling de tijd om de bestelde goederen op te halen. Mocht de betaling niet door de wederpartij zijn verricht, dan zal bankstelxl de goederen opslaan. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Bankstelxl zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van bankstelxl op schadevergoeding;
5.3. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
5.4. In geval van een gezamenlijke order is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.
5.5. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is bankstelxl gerechtigd haar werkzaamheden / leveringen op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Bankstelxl heef het recht om de overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst is vereist, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen onverminderd het recht op schadevergoeding;

Artikel 6. ANNULERING
6.1. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door bankstelxl ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door bankstelxl ten gevolge van de annulering geleden schade;
6.2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
7.1. Bankstelxl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Bankstelxl verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht;

7.2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bankstelxl verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
7.3. Bankstelxl is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij bankstelxl;

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
8.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is bankstelxl dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
8.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit bankstelxl kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens bankstelxl tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij bankstelxl niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 9. KEURING
9.1. De goederen worden voor de aflevering door bankstelxl gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht goederen te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van bankstelxl in goede staat heeft ontvangen;
9.2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze goederen aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 10. GARANTIE
10.1. Goederen voor import en export – waaronder goederen uit buiten de EU - vallen niet onder enige garantiebepaling;
10.2. Voor alle overige door bankstelxl geleverde producten geldt de fabrieksgarantie van 5 jaar enkel op de constructie (en niet op de bekleding) en zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier;
10.3. De fabrieksgarantie kent de navolgende voorwaarden;
- 1e jaar: Geen eigen bijdrage materiaalkosten of reparatiekosten;
- 2e jaar: Wederpartij draagt 25 % bij van de materiaalkosten, reparatiekosten vallen onder de garantie;
- 3e t/m 5e jaar: Wederpartij draagt 50 % bij van de materiaalkosten, reparatiekosten vallen onder de garantie;
10.4. De wederpartij dient de goederen welke mogelijk zouden vallen onder de fabrieksgarantie zelf bij bankstelxl aan te bieden samen met de aankoopnota;
10.5. Op accessoires, showroomartikelen en opruimingsmodellen geldt geen enkele garantie. Deze goederen worden eveneens niet retour genomen;

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. Bankstelxl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van bankstelxl passende zekerheid heeft gesteld;
11.3. Voorts is bankstelxl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
11.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van bankstelxl op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien bankstelxl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
11.5. Bankstelxl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Bankstelxl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat bankstelxl is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
12.2. Indien bankstelxl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
12.3. Indien bankstelxl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.500,00;
12.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van bankstelxl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan bankstelxl toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
12.5. Bankstelxl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
12.6. De wederpartij is gehouden bankstelxl te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover deze voortvloeit uit of verband houdt met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid van bankstelxl is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Artikel 13. OVERMACHT
13.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van bankstelxl, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van bankstelxl kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door bankstelxl ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
13.2. Overmacht geeft bankstelxl het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door bankstelxl aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomst;
14.2. Bankstelxl is bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt bankstelxl voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
14.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van bankstelxl te leveren. Hij is eveneens verplicht bankstelxl op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan bankstelxl om dit pandrecht tot stand te brengen;

Artikel 15. GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
17.1.De vestigingsplaats van bankstelxl is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens bankstelxl moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
17.2.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van bankstelxl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en bankstelxl gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

  • ALGEMENE VOORWAARDEN BANKSTELXL (Business to Business) GEDEPONEERD BIJ KVK ONDER NUMMER 57338361